STER Financial Services
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
SPEKTRUM TOWER

Windykacja długów i należności

Działając w Państwa imieniu staramy się w sposób delikatny i elegancki, lecz stanowczy, rozwiązać problemy z płatnościami na drodze ugodowej, dbając o zachowanie poprawnej relacji z Państwa kontrahentami lub dłużnikami osobistymi.

W przypadku braku woli współpracy ze strony dłużnika przeprowadzamy skuteczny proces windykacyjny zakończony uzyskaniem nakazu zapłaty lub wyroku sądowego, przymusową egzekucją i zwrotem należnych kwot wierzycielowi - według poniższych zasad:

 • negocjacje sposobu oraz terminu spłaty należności w drodze porozumienia
 • opracowanie oraz negocjowanie treści ugody  
 • przeprowadzenie rozliczeń oraz nadzór nad zabezpieczeniami ugody


Dalsze działania w przypadku braku zapłaty zobowiązań na drodze ugody podejmowane są przez prawników wyspecjalizowanych w sprawach gospodarczych i cywilnych:

 • sporządzenie oraz złożenie pozwu o zapłatę do sądu właściwego dla rodzaju sprawy
 • uzyskanie sądowego nakazu zapłaty / wyroku
 • odzyskanie należnych kwot w oparciu o sądowy nakaz zapłaty / wyrok


UWAGA: Dla niektórych spraw istnieje możliwość wyboru innej właściwości sądu.

Sprawy o znacznej wartości oraz sprawy z właściwości przeciążonych sądów okręgowych (np Warszawa)
mogą być prowadzone w wybranym sądzie wg innej właściwości.

W sytuacji nieuregulowania zobowiązań na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku podejmowane są kolejne czynności:

 • pełen wywiad dotyczący stanu majątkowego dłużnika
 • wszczęcie egzekucji komorniczej
 • ustalenia administracyjne dotyczące posiadanego majątku, badania rejestrów ZUS, US, MSWiA, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, rejestrów gruntów, zarządców i administratorów nieruchomości
 • współpraca z komornikiem w zakresie informacji o nieruchomościach, rachunkach bankowych oraz innych składnikach majątku dłużnika, z których można najskuteczniej wyegzekwować należne kwoty
 • monitorowanie i kontrola czynności komorniczych
 • rozliczenie transakcji


UWAGA: Nasze sprawy prowadzą wybrani, najskuteczniejsi komornicy.

W trakcie procesu windykacji podejmowane są także następujące czynności:

 • na każdym etapie postępowania prowadzone są działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia porozumienia w formie pisemnej ugody (zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości, zastawem na ruchomości albo cesją innego prawa majątkowego) lub ugody przed sądem
 • pełny wywiad dotyczący majątku dłużnika; posiadane nieruchomości, rachunki bankowe inne składniki majątku, udziały w spółkach
 • pełny wywiad dotyczący otoczenia gospodarczego dłużnika: udziały w innych przedsięwzięciach gospodarczych, identyfikacja kontrahentów - zarówno dostawców jak i odbiorców
 • poszukiwania potencjalnego nabywcy wierzytelności


STER Financial Services


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI (DŁUGÓW) SKUTECZNA SZYBKA i ZGODNA Z PRAWEM, OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI
Firma windykacyjna - Kupno wierzytelności - Usługi doradcze