STER Financial Services
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
SPEKTRUM TOWER

Kiedy koszty windykacji ponosi dłużnik?

 

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest możliwe tylko w przypadku gdy dług zaistniał między przedsiębiorcami.

 

Niestety nie ma jeszcze przepisów umożliwiających przerzucenia kosztów dochodzenia należności na dłużnika gdy wierzycielem lub zobowiązanym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązujące przepisy zostały wprowadzone Ustawą z dnia 28 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 28.04.2013.

Zagadnienia dotyczące zwrotu zryczałtowanych, jak i poniesionych kosztów postępowania reguluje artykuł 10 ustawy w brzmieniu:

 

art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

 

W praktyce oznacza to, że wraz z należnością główną, odsetkami i innymi świadczeniami ubocznymi można dochodzić zryczałtowanych kosztów w wysokości 40 EUR, a faktycznie poniesione koszty windykacji, po zakończeniu postępowania powinny być dochodzone w odrębnym procesie, na podstawie dokumentów księgowych i rozliczeniowych wskazujących ich wysokość.

 

Procedura odzyskania kosztów windykacji od dłużnika wygląda następująco:

 

--> Zlecenie windykacji.

--> Przeprowadzenie postępowania windykacyjnego.

--> Rozliczenie odzyskanej należności.

--> Rozliczenie kosztów windykacji.

--> Odciążenie dłużnika poniesionymi kosztami poprzez wystawienie dokumentu księgowego (nota) oraz wezwanie do zapłaty w oznaczonym terminie.

--> Zlecenie odzyskania poniesionych kosztów.

--> Rozliczenie odzyskanych kosztów.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej procedury uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na http://ster.waw.pl/kontakt/